CONDICIONS GENERALS DE COMERÇ ELECTRÒNIC

 

GENERALITATS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ D' “APISHOP”

 

PRIMER.- TITULARITAT D'“APISHOP” ON LINE.-

La botiga virtual apishop, que està dintre del domini apishop.ghestia.cat, és propietat de Tecno Api, 5.0, S.L.U, amb NIF B-66765298

 

SEGON.- CONDICIONS GENERALS D'ÚS I LA SEVA ACCEPTACIÓ.-

Les presents Condicions Generals d'utilització d'"APISHOP", juntament amb les condicions generals de contractació, i/o les condicions particulars que es puguin establir, tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació juntament amb les relacions comercials que sorgeixin entre AIC i els agent usuaris d'"APISHOP". Per simple navegació i/o la utilització de qualsevol dels productes i serveis inclosos en "APISHOP", l'agent adquireix la condició d'agent usuari i acceptació de la seva condició com a tal, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals de compra i d'ús, de les Condicions Generals de Contractació que si escau regeixin l'adquisició dels productes o la prestació dels serveis, així com, si escau, de les Condicions Particulars que, si escau regulin l'adquisició dels productes o la prestació dels serveis, per la qual cosa, amb caràcter previ a concertar qualsevol compra, l'agent haurà de llegir detingudament les presents condicions així com verificar que els productes que desitja adquirir, i els serveis que desitja adquirir i/o contractar , s'ajusten a les seves necessitats i coneix les seves característiques. L'acceptació es produirà de forma automàtica en el moment en que feu clic sobre el botó "accepto".

TECNO API 5.0, S.L.U. podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Generals de Contractació exposades en el present document, i/o les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a "APISHOP" amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Agent usuaris, sempre abans de la visita a "APISHOP" o a l'adquisició de qualsevol dels productes o serveis oferts en "APISHOP".


Aquestes Condicions Generals s'aplicaran tant a l'activitat promocional i de subministrament d'informació que s'efectua a través d'"APISHOP" com a l'adquisició de productes i/o la prestació dels serveis oferts en la mateixa, de tal manera que regiran en tot moment tant per a la simple navegació per "APISHOP", com per a l'adquisició de productes i/oa  la prestació de serveis en el marc d'"APISHOP".

TERCER.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.-

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Tecno API 5.0., S.L.U. informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes en "APISHOP" per i per a AIC, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d'informació i comercialització dels productes i serveis oferts en "APISHOP", així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, incloent l'enviament de missatges a través de qualsevol sistema incloent SMS, UTMS, etc., que puguin ser del seu interès per ampliar i millorar l'oferta de productes i serveis, adequant-los a les seves preferències o necessitats, a partir de l'estudi i segmentació de la informació personal i comercial que consti en els fitxers com a conseqüència del seu accés a "APISHOP", així com per permetre una navegació personalitzada. Aquest fitxer, titularitat de Tecno API, està inscrit al Registre de l'Agència de Protecció de Dades amb el nom ........................ i el codi d'inscripció n º .....

L'agent en la seva condición d'agent usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per "APISHOP", o proporcionades omplint qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels Productes comprador, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l'apartat anterior. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc d'"APISHOP" en què se sol·licitin aquestes dades, l'agent serà informat, ja sigui mitjançant un hyperlink, ja sigui mitjançant el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d'aquestes dades per al lliurament dels productes o prestació dels serveis, excepte la realització de comandes. En aquest cas TECNO API informa des d'aquest moment a l'agent agent usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, pel que serà necessària la seva inclusió per a la formalització de la comanda de compra, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per realitzar el pagament, si s'opta per aquest sistema de pagament, en ser aquestes dades necessàries per la formalització i conclusió de la venda.

L'agent usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista en l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada agent usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 622, de Barcelona, ​​o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça ........................ , on s'indicarà el nom i cognoms, agent usuari i email amb el qual es va donar d'alta.

Tecno API informa que per a l'accés per part de l'agent usuari a alguna part dels continguts o serveis i productes oferts en "APISHOP", pot ser necessària la prèvia cumplimentació de formularis d'alta, o similar, en els quals se li sol·liciti a l'agent usuari la introducció de dades de caràcter personal. Així mateix, és possible que Tecno API, amb l'ànim de millorar els seus serveis, activi programes "cookies" a través dels quals s'obtinguin dades de l'agent usuari.

Tecno API es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb alló establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, de 11 de juliol.

 

QUART.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.-

 

Tots els continguts que es mostren en "APISHOP" i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d'AIC o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Sistema on line.

 

En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa d'AIC o dels titulars corresponents.

 

No es podrà establir cap vincle a "APISHOP" des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment d'AIC.

 

CINQUÈ.- RESPONSABILITAT DE TECNOAPI.-


TECNOAPI únicament respondrà dels danys que l'agent usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització d'"APISHOP" quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d'aquesta companyia. L'agent usuari reconeix i accepta que la utilització d"APISHOP", així com l'adquisició dels productes en ella oferts, es realitza sota el seu risc i responsabilitat.


TECNOAPI no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Agent usuaris, motivades per causes alienes a TECNOAPI, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d'"APISHOP" i que no siguin atribuïbles a TECNOAPI; (iv) Les divergències de la informació, documentació i/o altre contingut d'"APISHOP" que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a TECNOAPI, degudes a l'agent usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

TECNOAPI no controla, con carácter general, la utilización que los agentes usuarios hacen de “APISHOP”. En particular AIC no garantiza bajo ningún extremo que los agentes usuarios utilicen el Servicio de conformidad con la ley, las presentes Condiciones Generales, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y prudente.

 

TECNOAPI no controla, amb caràcter general, la utilització que els agents usuaris fan d'"APISHOP". En particular TECNOAPI no garanteix sota cap extrem que els agents usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

 

 

 

SISÈ.- OBLIGACIONS DE L'AGENT USUARI.-

Amb caràcter general l'agent usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, si escau les Condicions Particulars que fossin d'aplicació, així com complir els especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en "APISHOP" i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar "APISHOP" de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el seu normal funcionament, els productes i serveis o drets d'AIC, els seus proveïdors, la resta d'agents usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'agent usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'agent usuari s'obliga, en la utilització d' "APISHOP", així com en la prestació dels serveis a : (1) En el cas de registrar-se, l'agent usuari s'obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades i a mantenir-les actualitzades; (2) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des d'"APISHOP", qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós , obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.; (3) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant "APISHOP" cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a "APISHOP", en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de TECNOAPI, de qualsevol agent usuari, dels proveïdors de TECNOAPI o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el seu normal funcionament; (4) A custodiar adequadament el "Nom d'agent usuari" i la "Contrasenya" que li sigui facilitada per TECNOAPI als Agents usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés als Serveis, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos. Igualment l'agent usuari es compromet a comunicar a TECNOAPI, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d'accés al "Nom d'agent usuari" i/o la "Contrasenya" per un tercer; (5) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través d'"APISHOP", no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través d'"APISHOP" per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (6) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització d'"APISHOP" o a la utilització de qualsevol dels serveis d'"APISHOP", incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma, (7) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d'AIC, els seus proveïdors o tercers; (8) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant "APISHOP" qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

 

SETÈ.- COMUNICACIONS.-

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre TECNOAPI i l'agent usuari, aquests hauran de dirigir al Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic (enviant un missatge a apishop@api.cat o bé mitjançant comunicació escrita dirigida al Departament de Suport Tècnic de TECNOAPI, adreça suport@api.cat). Les comunicacions de TECNOAPI a l'agent usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en "APISHOP". L'agent usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de "APISHOP", i/o l'adquisició de productes i/o serveis, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

 

VUITÈ.- LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR.-


Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en allò no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

 

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Madrid per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

NOVÈ.- CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

 

Aquestes condicions generals de contractació juntament, si s'escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre TECNOAPI i els agents usuaris que contractin els productes i/o serveis oferts a través de "APISHOP".

 

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret llei 14/1999 regulador de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

 

Per la utilització i/o l'adquisició de qualsevol dels productes i/o serveis d'"APISHOP", suposen l'acceptació com a Agent usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del Portal i, si s'escau, a les Condicions Particulars que, si escau, regeixin l'adquisició.

 

TECNOAPI informa que els tràmits per efectuar l'adquisició de productes i serveis són els que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l'agent usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts al Portal.

 

qualsevol modificació i/o correcció de les dades proporcionades pels Agent usuaris durant la navegació s'haurà d'efectuar segons les indicacions incloses en el Portal.

 

DESÈ.- PRODUCTES OFERTS. SISTEMA DE COMPRA.-

Els productes i/o serveis oferts en "APISHOP", juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. Apart del preu, i abans de confirmar la comanda, apareixerà en pantalla el total de les despeses d'enviament al domicili de l'agent usuari, que seran sempre per compte del comprador. Els preus indicats en pantalla es mostren en euros i inclouen l'IVA i qualsevol altre impost que fos d'aplicació i seran en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. AIC es reserva el dret a decidir en cada moment, els productes i/o serveis que continguin i s'ofereixin als Agent usuaris a través d'"APISHOP". D'aquesta manera, AIC podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos a "APISHOP", entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment. Així mateix AIC es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts en "APISHOP".

Per a l'adquisició dels productes en "APISHOP", TECNOAPI no sol·licitarà als agents usuaris que procedeixin a registrar-se, ja que aquests només tindran accés des del gestor Ghestia, on ja estan registrats.

Un cop registrat l'agent usuari, i per procedir a la compra de productes i/o serveis, haurà d'afegir el producte que desitja adquirir en la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a TECNOAPI, la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com, si escau, de les Condicions Particulars existents. La compra s'entendrà efectuada en el domicili de TECNOAPI.

Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, el Departament de suport tècnic de TECNOAPI remetrà per correu electrònic a l'agent usuari un comprovant de la compra. Així mateix, TECNOAPI enviarà la corresponent factura. La confirmació de comanda i el comprovant de compra no tindran validesa com a factura.

TECNOAPI es reserva el dret de cancel·lar el Nom d'Agent usuari i el password, i per tant l'accés a "APISHOP" d'aquells agent usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb TECNOAPI.

ONZÈ.- FORMA DE PAGAMENT, LLIURAMENT I DESISTIMENT DE LES COMANDES.-

El pagament del preu dels productes i/o serveis comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar tant amb targeta de crèdit o de dèbit, de conformitat amb els mitjans de pagament que en cada moment s'assenyalin en pantalla. Per a procedir al pagament, l'agent usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació: a) Tipus de targeta, b) Número de targeta, c) Data de caducitat o bé d) Així com qualsevol altra que s'exigeixi en pantalla. Com a sistema de pagament electrònic, TECNOAPI, té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades per garantir la màxima seguretat dels mateixos. S'allotgen en un servidor segur certificat segons el protocol SSL per Verisign. Així mateix TECNOAPI manifesta que, en cap cas emmagatzema de cap manera les dades proporcionades pels agents usuaris a través de la passarel·la de pagament, i que únicament es conserven mentre s'efectua la compra, es realitza el pagament i fins transcorregut el període de desistiment.

TECNOAPI se obliga a entregar los productos y/o prestar los servicios comprados por el agente usuario, en el domicilio del comprador señalado a tal efecto en el formulario de pedido (no se entregarán productos en apartados de correos ni en lugares públicos), en el plazo indicado para cada producto y, en todo caso, siempre antes de treinta días naturales a partir de la fecha de formulación del pedido. Los gastos de envío urgente serán también por cuenta del agente comprador.

TECNOAPI s'obliga a lliurar els productes i/o prestar els serveis comprats per l'agent usuari, en el domicili del comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics), al termini indicat per a cada producte i, en tot cas, sempre abans de trenta dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. Les despeses d'enviament urgent seran també per compte de l'agent comprador.

Si el producte arribés en mal estat per causa del transport l'agent usuari haurà d'indicar´lo en albarà del transportista i cridar dins de les 24 hores de la seva recepció al nostre Servei d'Atenció al Client, per fer la reclamació. Després d'aquest termini AIC no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu.

L'agent disposarà d'un termini de set dies naturals per a resoldre la compravenda, sempre que la pròpia naturalesa del producte i/o servei adquirit ho permeti. El termini de set dies establert en el paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció per l'agent dels productes i serveis comprats. En tot cas, s'entendrà que l'agent ha conegut el dret de desistiment des de l'entrada a "APISHOP", que exigeix ​​la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en què s'efectuï la comanda. Les devolucions de les comandes s'hauran de tramitar a través de suport tècnic (TEL: 902100018) per tal d'instrumentalitzar la recollida de la comanda al seu domicili. TECNOAPI retornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament, descomptant la despesa de recollida estipulada al web en un termini no superior a trenta dies, un cop verificat l'estat de la mercaderia. No es retornaran les despeses d'enviament de les comandes. El procediment per a exercir una devolució ve especificat en l'apartat AJUDA d'"APISHOP" que apareix al marge dret superior de la pàgina inicial. No obstant tot el que s'ha exposat anteriorment, queda exclòs el dret de desistiment i/o resolució en aquells casos en què, per la pròpia naturalesa dels productes i/o serveis objecte d'adquisició, sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la corresponent reclamació dels danys i perjudicis soferts, com per exemple en el cas de productes peribles.


La mercaderia retornada s'ha de lliurar al transportita en perfecte estat, empaquetada en un embolcall tancat i segellat que cobreixi el seu embalatge original. Si la tramesa fora per compte del client ha d'arribar igualment perfectament identificada.

El producte ha d'estar perfectament identificat i senyalitzat amb el número de devolució facilitat pel servei de suport tècnic.

Si el producte fos defectuós, TECNOAPI es responsabilitzarà de realitzar la substitució del producte, sense cap despesa per al client. Si l'agent volgués la resolució del contracte, se li descomptarien les despeses de recollida.

Si el producte arribarés en mal estat per causa del transport l'agent usuari haurà d'indicar-ho en albarà del transportista i cridar dins de les 24 hores de la seva recepció al nostre servei de suport tècnic, per fer la reclamació. Després d'aquest termini TECNOAPI no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu.

TECNOAPI disposa de fulls de reclamacions a disposició del consumidor.


DOTZÈ.- LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR.-

El present contracte, es regirà per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en allò no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.


Anar al inici