POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.-

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AIC informa l'agent usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes en "APISHOP" per i per a AIC, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d'informació i comercialització dels productes i serveis oferts en "APISHOP", així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, incloent l'enviament de missatges a través de qualsevol sistema incloent SMS, UTMS, etc., que puguin ser del seu interès per ampliar i millorar l'oferta de productes i serveis, adequant-los a les seves preferències o necessitats, a partir de l'estudi i segmentació de la informació personal i comercial que consti en els fitxers com a conseqüència del seu accés a "APISHOP", així com per permetre una navegació personalitzada. Aquest fitxer, titularitat d'AIC, està inscrit al Registre de l'Agència de Protecció de Dades amb el nom ........................ i el codi d'inscripció n º .....

L'agent en la seva condición d'agent usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per "APISHOP", o proporcionades omplint qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels Productes comprador, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l'apartat anterior. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc d'"APISHOP" en què se sol·licitin aquestes dades, l'agent serà informat, ja sigui mitjançant un hyperlink, ja sigui mitjançant el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d'aquestes dades per al lliurament dels productes o prestació dels serveis, excepte la realització de comandes. En aquest cas AIC informa des d'aquest moment a l'agent agent usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, pel que serà necessària la seva inclusió per a la formalització de la comanda de compra, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per realitzar el pagament, si s'opta per aquest sistema de pagament, en ser aquestes dades necessàries per la formalització i conclusió de la venda.

L'agent usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista en l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada agent usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 622, de Barcelona, ​​o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça ........................ , on s'indicarà el nom i cognoms, agent usuari i email amb el qual es va donar d'alta.

AIC informa que per a l'accés per part de l'agent usuari a alguna part dels continguts o serveis i productes oferts en "APISHOP", pot ser necessària la prèvia cumplimentació de formularis d'alta, o similar, en els quals se li sol·liciti a l'agent usuari la introducció de dades de caràcter personal. Així mateix, és possible que AIC, amb l'ànim de millorar els seus serveis, activi programes "cookies" a través dels quals s'obtinguin dades de l'agent usuari.

AIC es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb alló establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, de 11 de juliol.


Anar al inici